BLI KJENT MED OSS

Troens Liv Bibelsenter er en selvstendig kristen menighet som ikke er tilknyttet noe kirkesamfunn eller organisasjon. Vi ønsker å være et åndelig hjem for familier og enkeltpersoner.

En menighet basert på kjærlighet, nærhet og åpenhet.

Vi tror på Gud, Jesus Kristus, den hellige ånd og Guds ord. Vi tror på hans enorme kjærlighet for alle mennesker og vi ønsker å formidle denne kjærligheten til alle. Vi ønsker at hver og en i vår menighet kan bli bedre kjent med og få et personlig forhold til Gud. At vi kan sammen lære å leve for og med ham.

VISJON

Lovsang/Tilbedelse

Vi tror at vi er satt inn i et samfunn med Jesus Kristus for å tilbe og opphøye Ham med våre liv. Derfor bruker vi mye tid i våre samlinger til å lovsynge og tilbe Ham. Dette er en nøkkel til å oppleve Guds nærvær og herlighet.

Fellesskap

Vi ønsker en menighet basert på kjærlighet, nærhet og åpenhet. Gjennom husgruppefellesskap og andre former for møter, samlinger og aktiviteter vil vi være et miljø der Jesus Kristus opphøyes og æres.

Bønn

Bønn og forbønner er en forutsetning for et levende menighetsliv. Vi legger derfor stor vekt på at hele menigheten blir ført inn i et fungerende bønneliv. Vi samles derfor regelmessig til bønn og legger stor vekt på forbønnstjenesten i våre samlinger.

Undervisning

Gjennom forkynnelsen og undervisningen av Guds Ord, ønsker vi å utruste de troende så de kan utføre sin tjeneste for Herren. (Ef. 4.11-12). Ved forkynnelsen av Jesus Kristus tror vi at på en stadfestelse av Guds Ord med tegn og under (Mark. 16.20).

Evangelisering

Jesus har sendt oss ut for å vinne verden for Ham. Vi ønsker å være en menighet som er med på å oppfylle denne befalingen fra Jesus. Evangelisering er ikke bare for enkelte, men HELE menigheten evangeliserer gjennom å være et vitne for Ham.

VÅR TROSLÆRE

Bibelen: Bibelen er Guds inspirerte ord (2.Tim. 3.16, Salme 119.160).

Gud: Vi tror på en sann Gud, den treenige som består av tre personer: Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd (Matt. 28.19).

Frelse: Det er frelse bare gjennom troen på Jesus Kristus, Guds Sønn. Frelsen er tilveiebragt ved Jesu død og oppstandelse for alle menneskers synd og skyld (Ap.gj.4.12). Et menneske blir frelst / født på nytt ved å tro i sitt hjerte at Gud oppvakte Jesus fra de døde, og bekjenne Ham som Herre i sitt liv (Rom.10.9-10).

Dåpen: Dåp i vann skjer ved full neddykkelse etter at en person har kommet til personlig tro på Jesus (Ap.gj.2.38,41). Dåpen er en begravelse av det gamle livet og en oppstandelse til å leve et nytt liv sammen med Jesus (Rom.6.1-6).

Menigheten: Alle gjenfødte kristne er ett og er med i Guds universale menighet, og vi ønske derfor å ha et godt forhold til alt Guds folk. Men alle kristne trenger også å finne sin plass i en lokal, kristen menighet hvor de kan komme under hyrdeansvar, være den del av et fellesskap, få undervisning, utvikle sin tjeneste og vokse i troen (Ap.gj.2.41-47).

Den Hellige Ånd: Gud har lovet alle kristne å bli døpt i Den Hellige Ånd (Ap.gj.2.38-39). Den Hellig Ånd vil også gi enhver kristen del i nådegaver og føre alle inn i tjenester.

Helbredelse og Guds Velsignelse: Gud har også gitt oss helbredelse ved Jesu forsoning. Derfor praktiserer vi frimodig bønn for syke mennesker. Guds velsignelse berører hele menneskelivet med alle dets aspekter både åndelig, fysisk, sosialt og materielt (Jes.53.3-5, 1.Tess.5.23).

Jesu gjenkomst og Endetiden: Det skal komme en verdensvid vekkelse i den siste tid. (Matt.24.14) «og dette evangeliet om riket skal bli forkynne over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.» Denne vekkelsen skal forberede Jesu komme. Jesu komme skjer i to avdelinger: Først vil han komme igjen for å hente sin menighet i himmelens skyer (1.Tess.4.13-18) (bortrykkelsen). Senere vil han sette sine føtter på Oljeberget og regjere på jorden i tusen år. Deretter kommer en ny himmel og en ny jord (Joh.Åp. 19-21).

Kom og finn din plass i et felleskap som heier på deg. Vår drøm er at du skal komme ut i det Gud har lagt ned i deg. For vi tror at menigheten fungerer best når du er den originalen Gud har skapt deg til å være

Med åpne hjerter, ønsker vi deg hjertelig velkommen. Vi møtes til gudstjeneste hver søndag, og i ukedagene til andre former for møter, samlinger og aktiviteter som blant annet husgruppefellesskap, lunsj, bønn, etc.

Se arrangementoversikten for tid og sted for hvert møte/arrangement.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss ved å trykke på knappen under